Zarathustra

Zarathustra o Zoroastro por Nicholas Roerich
Zarathustra o Zoroastro  por Nicholas Roerich
zarathustra-2